8e ei gelegd! – 831 Kerkuil Nest Cam

We are up to 8 eggs at the 831 Barn Owls. 😳
1e ei 26/2/24
2e ei 28-2-24
3e ei 3/01/24
4e ei 3/03/24
5e ei 3/05/24
6e ei 3/07/24
7e ei 3/09/24
8e ei 3/11/24